Obchodní podmínky

On-line obchod je provozovaný společností WAKARY factory s.r.o., IČO: 14169894 ,se sídlem Dvořákova 2190/37, 301  00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 41743, telefonní číslo: +420 776 27 33 09, +420 608 60 60 83 

e-mailová adresa: info@wakarybikes.cz („Prodávající“).

Prodávající má provozovnu zveřejněnou na adrese  Dvořákova 2190/37 , 301 00 Plzeň .

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), platí pro nákup v internetovém obchodě Prodávajícího prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.wakary.cz („webové rozhraní“), případně i smlouvy uzavřené jiným distančním způsobem (např. prostřednictvím e-mailové komunikace).

1.2. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní  městská jízdní kola, příslušenství a komponenty na jízdní kola různých značek a další související zboží specifikované ve webovém rozhraní.

1.3. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a koncového zákazníka – spotřebitele i podnikatele („Kupující“). Pokud není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týkají pouze Kupujícího spotřebitele nebo Kupujícího podnikatele, platí, že se uplatní pro všechny Kupující. Kupující zasláním objednávky a jejím potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a potvrzení o přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem v okamžiku přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

1.4. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře nebo má v úmyslu uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu o koupi zboží prostřednictvím webového rozhraní. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

1.5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.7. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Článek 2

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní nebo se může na webovém rozhraní zaregistrovat. Na základě registrace prostřednictvím uživatelského účtu lze dále spravovat (sledovat průběh, archivovat, mazat atd.), případně provádět další úkony, které webové rozhraní umožňuje. Prodávající upozorňuje Kupující, že registrovaní uživatelé nebo uživatelé, kteří zadají své kontaktní údaje, mohou komentovat zboží či se ke zboží Prodávajícího dotazovat, přičemž Prodávající není schopný technicky zajistit, aby zboží komentovali pouze ti registrovaní uživatelé, kteří si zboží koupili.

2.3 Kupující může objednání zboží rovněž provést prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím, a to zasláním objednávky na kontaktní email Prodávajícího uvedený na webovém rozhraní, případně v rámci e-mailové komunikace v návaznosti na telefonický dotaz Kupujícího.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si Kupující volí sám. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit uživatelské účty, které nebyly déle než 12 měsíců využívány a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a jiných souvisejících poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není dotčena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající výslovně uvede jinak.

2.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.10. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení/název Kupujícího, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu, případně IČO, je-li Kupující podnikatelem).

2.11. Před odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání – dopravy) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace je Kupujícímu umožněno měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku směřující k uzavření kupní smlouvy včetně závazku Kupujícího zaplatit kupní cenu Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Objednat a zaplatit“.

Zvolí-li Kupující jako způsob dodání zboží osobní odběr na prodejně a zároveň jako způsob platby kupní ceny platbu hotově nebo kartou na prodejně, nepodává závaznou objednávku směřující k uzavření kupní smlouvy včetně závazku Kupujícího zaplatit kupní cenu, ale pouze rezervuje zboží, které bude pro Kupujícího připraveno na prodejně a které si Kupující po jeho prohlédnutí a vyzkoušení na prodejně může zakoupit za cenu uvedenou v objednávce.  V případě zakoupení zboží na prodejně na základě této nezávazné objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy až přímo na prodejně, proto se ustanovení týkající se smlouvy uzavřené distančním způsobem na tyto kupní smlouvy neužijí. Údaje Kupujícího uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.12. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) odesláním závazné objednávky Prodávajícímu a doručením potvrzení o přijetí objednávky („přijetí objednávky“ nebo „potvrzení o přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího. Přijetí objednávky je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu nejpozději do tří (3) pracovních dní od obdržení objednávky, jinak k uzavření kupní smlouvy nedochází, pokud již v mezičase nedošlo k uhrazení kupní ceny nebo převzetí zboží.

Prodávající nenese odpovědnost za přenos dat. Pokud by k doručení přijetí objednávky Kupujícímu nedošlo, tak smluvní vztah vzniká úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve.

V případě podání nezávazné objednávky bude Kupujícímu taktéž doručeno potvrzení o přijetí objednávky, které má nicméně v tomto případě pouze informační charakter – informuje Kupujícího o tom, že Prodávající jeho nezávaznou objednávku obdržel.

2.13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.14. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy nebo podání nezávazné objednávky. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo podáním nezávazné objednávky (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám a odvíjejí se o tarifů a podmínek jeho poskytovatele těchto služeb, přičemž Prodávající žádné náklady neúčtuje. To neplatí v případě nákladů na balení a doručení zboží, kdy se náklady liší podle způsobu doručení, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Způsob doručení, poskytovatele dopravy a způsob úhrady volí Kupující v průběhu objednávky.

2.15. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či Kupujícím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Spolu s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v potvrzení o jejím přijetí.

Na základě nezávazné objednávky se Prodávající zavazuje připravit pro Kupujícího vybrané zboží na zvolené prodejně, umožnit mu si zboží prohlédnout a vyzkoušet a v případě zájmu Kupujícího mu dále umožnit zboží za cenu uvedenou v nezávazné objednávce na prodejně zakoupit.

2.16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, případně ke zjevné chybě v psaní a počtech, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

2.17. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo e mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e mailové adrese Prodávajícího. Všechny závazné objednávky přijaté Prodávajícím představují uzavřenou kupní smlouvu. Pozdější zrušení objednávky (resp. již uzavřené kupní smlouvy) je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka ohledně zboží, u kterého není možné odstoupit od smlouvy, příp. je odstoupení od smlouvy spojeno s náklady, aniž by dle zákona měl tyto náklady nést Prodávající, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

Článek 3.

Platební a dodací podmínky

3.1. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 20.000,-Kč a v případě převzetí zboží mimo provozovnu Prodávajícího, u objednávek specifického zboží – např. u customizované konfigurace kol) a v případě žádosti Kupujícího o takový způsob platby, může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení toho, že učinil objednávku (čl. 2.13), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.4. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

- v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně Prodávajícího (v takovém případě dochází pouze k rezervaci zboží),
- v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce,
- bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet Prodávajícího,

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny i v potvrzení o přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

3.5. Platba zboží je možná výhradně v českých korunách (Kč).

3.6. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby převodem nebo kartou před převzetím zboží je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Při nezaplacení kupní ceny ve stanovené splatnosti má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit (stornovat objednávku), o čemž bude Kupujícího informovat.

3.7. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 1 až 14 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě bezhotovostně převodem nebo kartou před převzetím zboží Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 1 až 14 pracovních dní od připsání příslušné částky na svůj účet, není-li u některého typu platby v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní uvedeno jinak.

Zboží bude Kupujícímu odevzdáno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po uzavření kupní smlouvy. Bude-li Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může Kupující od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Lhůta dle tohoto odstavce je splněna také v případě marného pokusu o doručení zboží nebo oznámení o připravenosti zboží k osobnímu odběru.

3.8. Zboží, které není skladem, je příslušně označeno na webovém rozhraní. Takovéto zboží není možné na webovém rozhraní objednat. Případné objednávky takovéhoto zboží je Prodávající oprávněn zrušit.

3.9. Způsoby dodání zboží jsou, mimo další způsoby uvedené ve webovém rozhraní:

- osobní odběr v provozovně Prodávajícího, jejíž adresa je uvedena ve webovém rozhraní; o připravenost zboží k odběru bude Kupující informován vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem nebo SMS zprávou (v případě volby osobního odběru s platbou hotově nebo kartou na prodejně dochází pouze k rezervaci zboží);

- zaslání zboží  na  pobočku Zásilkovny  ;

- zaslání zboží kurýrem na adresu, kde je tato doprava výslovně uvedena.

Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v potvrzení o přijetí objednávky.

3.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu dopravy zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

3.11. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího jiným způsobem, než které nabízí Prodávající, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.12. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.13. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.14. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

3.15. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou.

Při nepřevzetí zboží Kupujícím při doručování zboží na adresu zvolenou Kupujícím (poštou, jiným dopravcem nebo kurýrem) bude zboží dle podmínek dopravce či kurýra vráceno Prodávajícímu. Prodávající má v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit (stornovat objednávku), o čemž bude Kupujícího informovat.

Po uplynutí lhůty stanovené v upozornění na připravenost zboží k převzetí má při nevyzvednutí připraveného zboží k osobnímu vyzvednutí na provozovně Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit (stornovat objednávku), o čemž bude Kupujícího informovat. V případě nevyzvednutí zboží připraveného na prodejně na základě nezávazné objednávky (rezervace zboží) ve stanovené lhůtě má Prodávající právo tuto rezervace zboží zrušit, o čemž bude Kupujícího informovat.

Odstoupením od kupní smlouvy nárok Prodávajícího na náhradu nákladů dle tohoto odstavce 3.15 nezaniká.

3.16. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat soulad dodávané zásilky s přijatou objednávkou, případně i s přepravními dokumenty, zejména počet balení v zásilce, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním škodní protokol. V případě shledání porušení obalu, případně neúplného množství nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

3.17. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

3.18. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

3.19. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány a zveřejněny na webovém rozhraní. V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a případnými zvláštními dodacími podmínkami mají přednost zvláštní dodací podmínky.

Služba Essox

3.20 K nákupu zboží  na  splátky  může  Kupující  využít služeb poskytované  společností  ESSOX s.r.o. , IČ: 26764652, zapsanou  v  obchodním rejstříku vedeném  Krajským  soudem v  Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814, se sídlem na adrese F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice („služba Esssox“), a to již při nákupu v hodnotě od 2.000 Kč. 

3.21  POSTUP NÁKUPU NA SPLÁTKY

1.  Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte  na  potřebné příslušenství k nakoupenému zboží atd.

2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob  platby  a  zvolte způsob platby na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených      možností a dokončete objednávku.

3. V dalším kroku budete přesměrovány na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. ( obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu).

4. Vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy ( on-line SMS nebo vlastnoruční podpis papírové smlouvy - podpis kurýrem).

   A. Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutné být majitelem/kou účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Při vyplňování budete vyzváni         k doložení vlastnictví uvedeného bankovního účtu.

   B. Při volbě SMS podpisu je potřeba mít k dispozici jeden z těchto druhých osobních dokladů (řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz).

   C. Pokud nemáte některý z těchto osobních dokladů nebo nejste majitelem/kou bankovního účtu vedeného na Vaše jméno, pak zvolte podpis           papírové smlouvy - PODPIS KURÝREM.

   D. Následně žádost odešlete ke zpracování. 

5. Po odeslání žádosti se Vám zobrazí výsledek žádosti. Stejnou informaci obdržíte také emailem.

6. V případě kladného posouzení žádosti dokončíte proces dle instrukcí na obrazovce nebo v emailu.

   A. V případě SMS podpisu Vám zašleme 2 SMS kódy. Prvním potvrdíte, že budete smlouvu podepisovat pomocí SMS kódu. Následně si zobrazíte a 

       potvrdíte všechny dokumenty, které jsou označeny "zobrazit a potvrdit". Smlouvu o úvěru podepíšete po potvrzení správnosti údajů ve smlouvě 

       pomocí druhého SMS kódu, který si necháte zaslat. Pro úspěšné podepsání smlouvy je třeba zadat celkem DVA SMS KÓDY.

   B. Při volbě Papírové smlouvy s podpisem přes kurýra  si stáhněte smluvní dokumentaci, kterou si pročtěte. Kurýrní společnost Vás bude 

       kontaktovat a domluví si s Vámi termín, kdy za Vámi přijde se smluvní dokumentací. Provede identifikaci, Vy smlouvu podepíšete. Jedno 

       vyhotovení smlouvy Vám ponechá a jedno vyhotovení společně s identifikačním formulářem předá do ESSOXu.

7. Po dokončení podpisu smlouvy a doručení poskytovateli úvěru ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole. Po úspěšné kontrole ESSOX ihned informuje 

prodejce, aby Vám expedoval zboží.

8. Prodejce Vám předá zboží a inkasuje od Vás přímou platbu ( pokud jste ji zvolili ). 

 

3.22 Výhody SMS podpisu

- Vše si vyřídíte z pohodlí domova ( nemusíte čekat na kurýra se smlouvou)

- Podpis smlouvy pomocí SMS je zcela ZDARMA

- Úspora času, rychlost vyřízení Vaší objednávky a splátek v rámci několika hodin

- Nemusíte nic tisknout

- Jednoduché vyřízení

- Žádné zbytečné papíry ( šetrné k životnímu prostředí)

 

3.23 POSTUP  NÁKUPU POMOCÍ ROZLOŽENÉ PLATBY

1. Vybrané zboží vložte do košíku.

2. Zvolíte hradu formou ROZLOŽENÉ PLATBY ESSOX.

3. Budete přesměrováni na online žádost

4. Určíte, jak si chcete platbu rozložit.

5. Vyfotíte doklady nebo nahrajete fotografie dokladů.

6. Formulář vyplníme na Vás, Vy je zkontrolujete správnost údajů.

7. Poté dojde ke schválení žádosti.

8. Podepíšete smlouvu odesláním první platby za zboží.

9. Po přijetí platby Vám prodejce odešle zboží.

10. Dle zvoleného počtu plateb budete hradit zbývající platby ESSOXu.

 

3.24 Co je potřeba  k využití ROZLOŽENÉ PLATBY

1. Občanský průkaz

2. Druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz)

3. Účet vedený na Vaše jméno u jedné z těchto bank

   - Komerční banka, a.s.

   - Československá obchodní banka, a.s.

   - MONETA Money bank, a.s.

   - Česká spořitelna, a.s.

   - Fio banka, a.s.

   - Air Bank, a.s.

   - Raiffeisenbank a.s.

   - mBank S.A

 

3.25 VÝHODY ROZLOŽENÉ  PLATBY

- Nakupte zboží od 2 000,- Kč - 30 000,- Kč.

- Rozložte si cenu nákupu až do čtyř plateb.

- Šetřete čas a nevyplňujte složité formuláře, vše načteme z Vašich dokladů.

- Podepište smlouvu zaplacením první platby za zboží.

- Žádné zbytečné papírování, celý nákup vyřídíte plně online.

  

Bližší informace a podmínky využití těchto  služeb Essox jsou uvedeny v Obchodních podmínkách Essox.

Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, zanikají i závazky ze všech vedlejších smluv, včetně smlouvy na poskytnutí služby Essox, k témuž okamžiku jako závazek z kupní smlouvy bez nákladů pro Kupujícího, s výjimkou úhrad uvedených níže v odst. 4.1 – 4.8. těchto obchodních podmínek.

Článek 4.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

4.1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem bez udání důvodů a bez postihu ve lhůtě 14 dnů, která končí uplynutím 14 dnů ode dne převzetí zboží, případně od převzetí posledního kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo od převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu, zejména jej Kupující může zaslat na kontaktní adresu Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Lhůta pro odstoupení je zachována, i pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

4.2. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu Kupujícím zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to na adresu provozovny Prodávajícího, jejíž adresa je uvedena na webovém rozhraní. K zachování lhůty postačí, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

4.4. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

4.5. Kupující spolu s odstoupením Prodávajícímu prokáže koupi zboží včetně data koupě.

4.6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání zboží Kupujícímu. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

4.10. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu a tyto obchodní podmínky nestanoví jiná pravidla, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený Prodávajícímu pro tento účel Kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud bylo zboží zaplaceno bezhotovostními poukázkami, není možné vrátit cenu za zboží hotově ani převodem na účet. V tomto případě lze vrátit opět ve formě poukázek (voucheru na nákup zboží). Dle tohoto odstavce bude Prodávající postupovat i v případě zrušení objednávky Kupujícím.

Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím

4.12. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni podání objednávky Kupujícím nebo kdykoliv po tomto dni.

4.13. V případě, že Prodávající (z jakéhokoliv důvodu uvedeného v těchto obchodních podmínkách) odstoupí od kupní smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený Prodávajícímu pro tento účel Kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Článek 5.

Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

5.2.  Bližší ujednání o právech z vadného plnění jsou uvedena v Reklamačním řádu Prodávajícího.

Článek 6.

Ochrana osobních údajů

6.1. Práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Ochrana osobních údajů“, který je dostupný na následujícím odkazu: GDPR a ochrana osobních údajů

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a zároveň že o všech sporech rozhoduje český soud, který je obecným soudem Prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů

7.2. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami, případně komunikací mezi stranami, se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

7.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

7.6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Kupující obracet na v předchozím odstavci vyjmenované subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje.

7.7. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny materiály na nich (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

7.8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

7.9. Kupující spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 100 00 Praha 1, webové stránky: https://www.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Kupující spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě po dobu minimálně 5 let a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

7.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

Článek 8.

Kontaktní údaje Prodávající

8.1. Kupující či potenciální Kupující může Prodávajícího kontaktovat za účelem získání informace či uplatnění svého práva následujícím způsobem:

Korespondenční adresa:  Dvořákova 2190/37,  Plzeň

Tel.:    +420 608 60 60 83 , + 420 776 27 33 09

E-mail:   info@wakarybikes.cz

případně osobně na provozovně Prodávajícího.

Reklamační řád

Tento reklamační rád, přijatý podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), se vztahuje   na  uzavírání  veškerých kupních  smluv  mezi společností WAKARY factory s.r.o. , IČO: 14169894 , se sídlem  Dvořákova  2190/37, 301  00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzeň, oddíl C, vložka 41743, telefonní číslo: +420 608 60 60 83 ,+420 776 27 33 09 („Prodávající“), a koncovým zákazníkem („Kupující“) realizovaných v provozovně Prodávajícího nebo na webovém rozhraní Prodávajícího a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím na zboží („Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád je rozdělen na část vztahující se na Kupující – spotřebitele, část vztahující se na Kupující – podnikatele a část vztahující se na všechny Kupující.

I. ČÁST – PRÁVA A POVINNOSTI VE VZTAHU KE KUPUJÍCÍMU - SPOTŘEBITELI

Článek 2

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména odpovídá za to, že zboží:

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
- je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;
- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu.

Prodávající dále odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
- je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
- zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
- je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, pokud je Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy;

a to s výjimkou případu, kdy Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.
Jestliže zboží nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady.
Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené Kupujícím, za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci za opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. Prodávající dále neodpovídá u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Při koupi použitého zboží je doba dle první věty tohoto odstavce zkrácena na jeden rok.

Článek 3

Práva Kupujícího z vadného plnění

Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat:

a) odstranění vady (dodáním nového zboží nebo opravou):

Podle své volby může Kupující požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Kupující zboží koupil.

b) slevu nebo odstoupení od kupní smlouvy:

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

- Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž byla zohledněna povaha zboží a účel, pro který Kupující zboží koupil, nebo k odstranění vady nepřevzal zboží na vlastní náklady;

- se vada projeví opakovaně;

- je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo

- je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, kterou Kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

II. ČÁST – PRÁVA A POVINNOSTI VE VZTAHU KE KUPUJÍCÍMU - PODNIKATELI

Článek 4

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména odpovídá za to, že zboží je Kupujícímu doručeno v ujednaném množství, jakosti a provedení, jinak v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, a není-li patrný, pro účel obvyklý.

Jestliže zboží nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. Za vadu zboží se považuje i dodání jiného než objednaného zboží nebo vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené Kupujícím, opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo u použité věci za opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. Prodávající dále neodpovídá u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží, které musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, s výjimkou případů, kdy se Kupujícímu dostalo od Prodávajícího ujištění, že zboží je bez vad.

Vadu zboží je Kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po převzetí zboží. Kupující může vytknout pouze vadu, kterou zboží mělo již při převzetí, byť se projeví později (do 2 let). Při koupi použitého zboží je doba dle první věty tohoto odstavce zkrácena na 6 měsíců.

Vytkl-li Kupující vadu zboží oprávněně, doba k vytknutí neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat.

Článek 5

Práva Kupujícího z vadného plnění

Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat:

a) je-li vada podstatným porušením Smlouvy:

- odstranění vady, a to dle volby Prodávajícího dodáním chybějícího zboží nebo jeho části, nebo opravou zboží nebo jeho části, nebo výměnou zboží nebo jeho části;

- přiměřenou slevu z ceny;

- odstoupení od kupní smlouvy.

Nezvolí-li Kupující své právo včas (v rámci vytknutí vady nebo bez zbytečného odkladu poté), má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.

b) Je-li vada nepodstatným porušením:

- odstranění vady, a to dle volby Prodávajícího dodáním chybějícího zboží nebo jeho části, nebo opravou zboží nebo jeho části, nebo výměnou zboží nebo jeho části;

- přiměřenou slevu z ceny.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

- použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady;

- nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;

- prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jeho doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

 III. ČÁST – PRÁVA A POVINNOSTI VE VZTAHU KE VŠEM KUPUJÍCÍM

Článek 6

Vytknutí vady

Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, v jeho provozovně jejíž adresa je uvedena na webovém rozhraní. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po předchozí domluvě. 

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to např. předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění reklamace mělo Kupujícímu činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, posoudí Prodávající vadu po dohodě s Kupujícím buď na místě sjednaném stranami, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost.

Článek 7

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede:

- datum a místo uplatnění reklamace,

- charakteristiku vytýkané vady (co je obsahem reklamace);

- Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace;

- kontaktní údaje Kupující pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Kupující - spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 2 roky od převzetí reklamovaného zboží.

Článek 9

Náklady reklamace

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění. Neuplatní-li však právo na tuto náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, nebude mu náhrada poskytnuta.

Článek 10

Smluvní záruka za jakost

Prodávající neposkytuje plošně záruku za jakost ke všemu zboží. Poskytne-li Prodávající ke konkrétnímu zboží nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Prodávajícího ze záruky (záruční list) nebo smlouva nestanoví jinak.

Článek 11

Vrácení / výměna zboží

Prodávající umožňuje Všem Kupujícím odstoupit bez udání důvodů od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny nebo výměnu zboží za jiné, a to v zákonem stanovené  lhůtě 14 dní od prokazatelného převzetí zboží. 

Právo na odstoupení dle tohoto článku je však bezvýhradně podmíněno vrácením zboží ve stavu, v jakém bylo Kupujícím převzato, tedy nepoužité, neznečištěné, nepoškozené a v původním balení se všemi visačkami, a to spolu s oznámením, ve kterém bude uvedeno číslo objednávky, v případě požadování výměny označení zboží, za které chce Kupující nevyhovující zboží vyměnit, v případě požadavku na vrácení ceny číslo účtu pro vrácení peněz či případného přeplatku.

Zboží je možné vrátit Prodávajícímu po domluvě  v  jeho  provozovně ,  nebo  jej  zaslat na adresu : WAKARY factory s.r.o., Dvořákova 2190/37, 301 00 Plzeň.

Náklady na vrácení zboží nese Kupující. 

Tyto obchodní podmínky  a reklamační řád jsou platné a účinné od 18. 11. 2023 pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wakarybikes.cz.

×

Splátková kalkulačka ESSOX